do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPÓŁKI MY ALPACA SP. Z O.O.

 

§ 1. Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka My Alpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno (kod pocztowy: 38-400), ul Pużaka 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524208, posiadająca numer NIP 6842639013, numer Regon 181151572, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł (kapitał został w całości wpłacony).

 

§ 2. Definicje.

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres Klienta            

 

oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;

cennik

 

opublikowane przez My Alpaca w sklepie ceny poszczególnych produktów;

dni robocze

 

dni robocze od poniedziałku do piątku;

informacja handlowa

 

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

klient

 

potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez My Alpaca przy wykorzystaniu sklepu;

konsument

 

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

My Alpaca

 

My Alpaca Sp. z o.o.;

osoby trzecie

 

osoby inne niż klient i My Alpaca;

produkty

 

produkty oferowane przez My Alpaca do sprzedaży, prezentowane przez My Alpaca przy wykorzystaniu sklepu;

przedsiębiorca

 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

regulamin

 

oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki My Alpaca, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez My Alpaca;

sklep

 

sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem witryny sklep.myalpaca.eu

strony

 

oznaczają klienta i My Alpaca;

umowa sprzedaży

 

oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy My Alpaca (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

wada fizyczna

 

wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

§ 3. Postanowienia ogólne.           

1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu witryny internetowej (sklepu) funkcjonującej pod adresem www.sklep.myalpaca.eu

2. Sklep stanowi platformę umożliwiającą klientowi, składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej My Alpaca za pośrednictwem sieci Internet.

3. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej My Alpaca.

5. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

6. Ceny podawane w sklepie są cenami całkowitymi za produkt wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). My Alpaca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak cen tych zamówień, które zostały zamówione przed zmianą danej ceny.

7. My Alpaca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:

a) zmiany danych zawartych w sklepie;

b) czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;

c)  wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;

d) zmiany parametrów technicznych sklepu

 

§ 4. Składanie i potwierdzanie zamówień.

1. Składanie zamówień nie wymaga logowania się.

2. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim.

3. Klient dokonuje wyboru produktów z produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Wybór produktów następuje przez wpisanie w polu znajdującym się obok produktu („ilość”) ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „dodaj do koszyka”.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia.

5. Złożenie zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez klienta informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta produktów i danych klienta niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia. 

Po dodaniu produktu do „Koszyka” wyświetla się komunikat: „Pomyślnie dodano do koszyka” z przyciskiem „Złóż zamówienie”. Po dodaniu produktu do Koszykana stronie uwidoczniono możliwość wyboru dostawy oraz sposobu płatności, widoczny jest również całkowity koszt zamówionych produktów – w tym kosztu dostawy. Po kliknięciu okna „Zamawiam” na stronie pojawia się możliwość dokonania zakupów bez rejestracji, z rejestracją w sklepie lub zalogowaniem. Klikając w okno „Złóż zamówienie” należy uzupełnić dane: Twoje dane, Dane adresowe i Dodatkowe informacje. Na dole strony wyświetla się okno „Podsumowanie”, po kliknięciu w które Klient jest przenoszony do trzeciego etapu Podsumowania”, gdzie wyświetlają się istotne informacje o produkcie z ceną, terminem realizacji zamówienia, adresem wysyłki, adresem na fakturze, przewidywanym terminie wysyłki, formie dostawy i wybranej formy płatności, koszcie dostawy, cenie do zapłaty za zamówiony produkt. Na dole strony wyświetla się okno „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i następuje przejście do ostatniego etapu Płatności”. Klikając okno „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient przenoszony jest do ostatniego etapu składania zamówienia tj. na stronę „Płatności”, gdzie Klient dokonuje zapłaty za produkty”.

6. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. My Alpaca dołoży starań aby zamówienie kołder, poduszek i posłań dla psów z alpaki zostało zrealizowane w terminie 14 dni roboczych a pozostałych produktów w terminie do 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

7. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. Realizacja zamówień poza terytorium Polski następować może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu realizacji takiego zamówienia z przedstawicielem My Alpaca Sp z.o.o. i potwierdzeniu przez klienta akceptacji kosztów wysyłki.

8. My Alpaca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu zamówienia.

9. Skutkiem prawnym przesłania przez My Alpaca informacji o otrzymaniu zamówienia jest związanie  klienta ofertą.

10. Akceptacja przez My Alpaca oferty jest dokonywana w drodze przesłania do klienta  korespondencji elektronicznej - potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. My Alpaca zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem jednakże nie jest do tego zobowiązana.

12. Potwierdzenie przez My Alpaca przyjęcia zamówienia do realizacji dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia stanowi nową ofertę. W takiej sytuacji umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez My Alpaca oświadczenia klienta o przyjęciu tejże oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przeciwnym razie umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

13. Oferta My Alpaca, o której mowa w § 4 ust. 12 jest w mocy przez 48 godzin licząc od jej wysłania. Opisany termin stanowi termin do przyjęcie oferty.

14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach:

a) wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 10 albo

b) wskazanych w ofercie My Alpaca, o której mowa w § 4 ust. 12.

15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.  .  Potwierdzenie zamówienia przekazywane jest w języku polskim.

17. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez My Alpaca. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

18. My Alpaca w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę (VAT). Źródłem danych My Alpaca do wystawienia faktury (VAT) są dane wynikające z podane przez klienta w formularzu zamówienia.

19. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez My Alpaca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

20. My Alpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu, niedostępność produktów lub ograniczenie ich dostępności.

21. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy My Alpaca a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.

 

§ 5. Realizacja zamówień. Płatności.

1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego My Alpaca dołoży wszelkich starań by zamówienie kołder, poduszek i posłań dla psów z alpaki zostało zrealizowane w terminie 14 dni roboczych a pozostałych produktów w terminie do 7 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty, termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia My Alpaca przedpłaty.

2. W przypadku zaistnienia opóźnień, My Alpaca określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta. 

3. Klient dokonuje płatności za zakupione od My Alpaca produkty w jeden z następujących sposobów:

a) Płatności za pośrednictwem serwisu tpay - kartą, blik, Apple Pay, płatności przelewem. 

b) Odroczone płatności tpay Twisto.

c) Płatności za pośrednictwem serwisu i-moje banku ING - kartą, blik, portfele elektroniczne Apple Pay, Google Pay, płatności przelewem oraz przelewy odroczone PayPo i Twisto.

d) Odroczone płatności Klarna.

e) Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal – płatność realizowana przez sprawdzony i bezpieczny serwis PayPal (www.paypal.com)

f) Płatność za pobraniem  przy odbiorze – usługa dodatkowo płatna 15 zł i rozliczana z firmą kurierską przy dostawie. Przy odbiorze przesyłki zostaną Państwo poproszeni przez kuriera o uregulowanie płatności gotówką. 

g) Przelew bezpośrednio na konto. W razie trudności z realizacją płatności jedną z powyżej podanych metod możliwe jest również dokonanie przelewu bezpośrednio na nasze konto, w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia:

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Nr. Rachunku: 10 1050 1025 1000 0090 3041 4826
My Alpaca Sp. z o.o.
ul. Pużaka 18
38-400 Krosno

4. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru/dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty w siedzibie lub innej placówce My Alpaca;

b) dostawa do klienta standardowo za pośrednictwem kuriera DPD, a na życzenie Klienta możliwość wysłania kurierem UPS, DHL lub Fedex

i) firmy kurierskiej DPD - czas realizacji maksymalnie 2 dni robocze
ii) firmy kurierskiej UPS - czas realizacji maksymalnie 2 dni robocze
iii) firmy kurierskiej DHL - czas realizacji maksymalnie 2 dni robocze
iv) firmy kurierskiej Fedex - czas realizacji maksymalnie 2 dni robocze

5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera produkt jest dostarczany na koszt My Alpaca.

6. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.

7. My Alpaca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:

a) w przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty – jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 72 godzin od zawarcia umowy sprzedaży lub;

b) gdy towar jest niedostępny w magazynie My Alpaca a Klient nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji.

Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia i zwrot przedpłaty.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do skorzystania z tego prawa.

8. W przypadku gdy:

a) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia próby jej doręczenia lub;

b) w przypadku wyboru trybu osobistego odbioru towaru – gdy klient nie odbierze towaru w terminie 7 dni od potwierdzenia dostępności zamówienia do odbioru My Alpaca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

9. W sytuacji odstąpienia od umowy My Alpaca dokona zwrotu wartości uiszczonej przez klienta ceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku uprzedniego podjęcia próby doręczenia za pośrednictwem kuriera kwota zamówienia zostanie pomniejszona o koszty wynikające z taryfy kuriera, w szczególności związane z odesłaniem zwrotnym produktów i/lub ich magazynowaniem.

10. Warunkiem niezbędnym osobistego odbioru towaru w siedzibie My Alpaca jest udokumentowanie tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

 

§ 6. Informacja handlowa

1. My Alpaca nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas wypełniania formularza zamówienia rejestracji.

 

§ 7. Reklamacje

1. Sklep internetowy zobowiązany jest do wydania towaru bez wad (zgodny z umową).

2. Przysługujące Kupującemu będącego konsumentem (w tym przedsiębiorcy posiadający status konsumenta) uprawnienia z tytułu rękojmi/niezgodności towaru z umową określają przepisy:

a. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późn. Zm.) w szczególności art. 556 i następne w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 roku – w przypadku towarów kupionych do 31 grudnia 2022 roku (rękojmia za wady);

b. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. Zm.), w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja towaru na podstawie niezgodności z umową) – w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku.

3. Jeżeli uważasz, że zakupiony przez Ciebie towar jest niezgodny z umową / wadliwy, możesz złożyć reklamację.

Aby złożyć reklamację:

a) Napisz do nas:

 • mailowo na adres: craft@myalpaca.eu  lub

 • w formie pisemnej na adres: My Alpaca sp. z o.o., adres: Pużaka 18, 38-400 Krosno

  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  a. imię i nazwisko Kupującego;

  b. adres e-mail;

  c. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);

  d. dokładne oznaczenie reklamowanego Produktu;

  e. dokładny opis wady Produktu;

  f.  jakiego produktu ona dotyczy oraz opisz problem. Powinieneś również wskazać, jakiego sposobu załatwienia reklamacji oczekujesz (wymiana towaru, naprawa towaru, zwrot pieniędzy, obniżenie ceny itp.).

  g. datę wniesienia i podpis Kupującego, jego organu lub przedstawiciela.

b) Wyślij do nas paczkę z reklamowanym towarem. Prosimy o niewysyłanie do nas przesyłek z opcją "za pobraniem".

4. My Alpaca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem pozostałych Kupujących została określona w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z póź. Zm.). 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu Internetowego względem Kupujących została określona w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. Zm.)

5. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

6. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość w celu realizacji umowy.

§ 8 Odstąpienie

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
 2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres My Alpaca  lub elektronicznej na adres craft@myalpaca.pl.
 3. Sugerowany wzór formularza udostępniany jest pod poniższym linkiem. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia, pod warunkiem, że zawiera podstawowe informacje dotyczące Kupującego (imię i nazwisko / nazwa), jego danych kontaktowych (adres e-mail i adres korespondencyjny) oraz oznaczenia Produktów objętych odstąpieniem od Umowy,
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić do My Alpaca Produkt na własny koszt i ryzyko.
 5. My Alpaca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez My Alpaca, My Alpaca zwróci Kupującemu jedynie koszt takiej najtańszej dostawy.
 6. My Alpaca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. My Alpaca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, w szczególności koszty czyszczenia, naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów, Kupujący powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 9. Kupującemu zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (szyta na miarę), wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za taki produkt uważa się wszelkie Produkty oferowane przez My Alpaca zamawiane przez Kupującego po uprzednim wskazaniu jego rozmiarów i parametrów.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości My Alpaca zaznacza, że wskazanie możliwych wymiarów do wyboru przez Kupującego na stronie sklepu nie oznacza i nie może być interpretowane w taki sposób, że produkty tam wskazane nie są nieprefabrykowane. Podanie przez My Alpaca wymiarów służy jedynie pomocy Kupującemu poprzez wskazanie najczęściej wybieranych rozmiarów, a Kupujący może wskazać również rozmiar nie znajdujący się w przygotowanych opcjach.

 

§ 9. Gwarancja

1. My Alpaca udziela 2 letniej gwarancji na produkt w postaci kołdry wypełnionej włóknem alpaki.

2. Zakresem gwarancji objęte jest:

a. zachowanie deklarowanych właściwości termoregulacyjnych włókna alpaki, którym wypełniony jest produkt.

b. jakości i trwałości ręcznego pikowania produktu i obszycia.

3. Gwarancja obowiązuje, o ile produkt został zakupiony przez klienta na terytorium UE.

4. Wady produktu, które objęte są niniejszą gwarancją, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia produktu przez klienta do sprzedawcy bądź siedziby producenta.

5. Gwarancja nie obejmuje obniżania jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia, jak również sytuacji w której obniżenie jakości produktu spowodowane jest:

a. mechanicznym uszkodzeniem produktu;

b. uszkodzeniem powstałym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji produktu, jak również użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (np. nadmierna wilgotność).

6. Instrukcja użytkowania i prania produktu umieszczona jest na metce.

7. Warunkiem realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu produktu.

8. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies opisane zostały w dokumencie Polityka prywatności

 

11. Opinie o produktach

1. Sklep  umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

2.  Klient po złożeniu zamówienia i jego odbiorze otrzymuje wiadomość mailową zawierającą link, który stanowi przekierowanie do odpowiedniej strony internetowej w celu pozostawienia opinii o usłudze i lub zakupionym produkcie.

3. Zaproszenia do wystawienia opinii są̨ wysyłane przez usługodawcę̨ sklepu MyAlpaca, Trusted Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy (Trusted Shops). Sklep My Alpaca przekazuje serwisowi Trusted Shops numer zamówienia wraz z adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez klientów, którzy dokonali zakupów na stronie sklep.myalpaca.eu. W ramach usługi wysyłania zaproszeń, sklep otrzymuje od Trusted Shops informacje o statusie (np. czy dane zaproszenie do wystawienia opinii zostało wysłane i czy dotarło do adresata). Odbywa się̨ to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji uzasadnionego interesu sklepu, jakim jest otrzymywanie informacji dot. zaproszeń́ do wystawienia opinii, aby w razie potrzeby móc na tej podstawie dokonywać́ optymalizacji, jak również̇ w celu realizacji uzasadnionego interesu Trusted Shops, jakim jest możliwość́ oferowania tej usługi.

4. Wystawienie opinii i oceny odbywa się̨ za pośrednictwem wykorzystywanego przez sklep systemu opinii. Udzieloną zgodę̨ klient może w każdej chwili wycofać́ poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na adres kontaktowy wskazany w zakładce Kontakt na stronie sklepu. Alternatywnie może skorzystać́ również̇ z linku wypisującego z listy odbiorców, zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.

5. Publikowane opinie mogą pochodzić wyłącznie od klientów sklepu, w ten sposób, że ankiety służące uzyskaniu opinii wysyłane są wyłącznie do klientów, którzy złożyli zamówienie w sklepie. Sklep nie wpływa na treść opinii. Publikowane są wszystkie opinie, które nie naruszają Regulaminu.

6. Dodawanie opinii przez klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

7. Treści nielegalne vs niezgodne z Regulaminem. Zabronione jest zamieszczanie przez klientów, w ramach korzystania z usług, treści, które mogłyby w szczególności:

a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); treści propagujących przemoc lub pornografię

d. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

8.  W przypadku gdy klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić MyAlpaca o potencjalnym naruszeniu drogą mailową na adres craft@myalpaca.eu.

9. W razie otrzymania przez sklep internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez klienta, sklep podejmie niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

10.  Dodając za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops opinię dotyczacą jakiegokolwiek produktu My Alpaca, klient udziela My Alpaca, niewyłącznej, nieodpłatnej i obowiązującej na całym świecie licencji na używanie swoich opinii w celach marketingowych i/lub reklamowych, w tym, bez ograniczeń, w sklepie internetowym, newsletterach, katalogach, e-mailach oraz innych kanałach komunikacji z klientami i innych celach marketingowych. Za przesyłanie opinii sklep nie oferuje rekompensaty ani wynagrodzenia.

11. Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany z serwisem sklepu, przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: craft@myalpaca.eu. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji ze sklepem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 

§ 12. Postanowienia końcowe.

1. My Alpaca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, lecz ze skutkiem na przyszłość i po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, w zakresie których zamówienia zostały złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu. Korzystanie ze strony sklepu po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na zmiany w regulaminie, dalsze korzystanie przez niego ze sklepu nie jest dozwolone.

2. My Alpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.

3. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność My Alpacawobec klientów ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i złożyć reklamację za pośrednictwem platformy internetowego rozwiązywania sporów (Platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium