do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego MyAlpaca

myalpaca.eu / myalpaca.pl

 

§ 1.      Postanowienia ogólne.

Administratorem Twoich danych osobowych jest My Alpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno (kod pocztowy: 38-400), ul. Pużaka 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524208, NIP 6842639013, REGON 181151572, kapitał zakładowy w wysokości 600.000 zł („ADO” lub „Administrator”).

Kontakt z ADO możliwy jest pod adresem e-mail: craft@myalpaca.eu


 § 2.      Podstawy prawne.  

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

 § 3.      Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii swoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:
  • z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących swoich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 § 4.      Cele przetwarzania danych osobowych

ADO przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. Realizacja zamówienia użytkownika
 2. Kontakt z użytkownikiem
 3. Założenie konta w sklepie
 4. Realizacja reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy
 5. Zbieranie opinii i komentarzy o produktach
 6. Księgowość, cele podatkowe
 7. Newsletter
 8. Cele marketingowe 
 9. Analiza i statystyka sprzedaży w Sklepie

 § 5      Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia użytkownika

 1. W celu realizacji zamówienia, użytkownik musi podać w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. - dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta. Szczegóły i historia realizacji zamówienia.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest realizacja umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 3. ADO może kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z użytkownikiem w celu realizacji umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi ADO realizację zamówienia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia i następnie na czas realizacji uprawnień użytkownika do reklamacji i skorzystania z prawa do odstąpienia, do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

§ 6.      Przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z użytkownikiem

 1. W celu obsługi zapytań lub zgłoszeń oraz realizacji zamówienia.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest umowa lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy zapytanie lub zgłoszenie użytkownika dotyczy umowy, której ADO jest lub może być stroną oraz prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na przetwarzaniu danych użytkownika w celu prowadzenia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. ADO może kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z użytkownikiem w celu realizacji umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi ADO realizację zamówienia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas przez czas trwania wiążącej umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń.

§ 7.      Przetwarzanie danych osobowych w celu założenia konta w sklepie

 1. W celu założenia konta, użytkownik musi podać w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy i NIP w celu wystawienia faktury VAT.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie, umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. ADO może kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z użytkownikiem w celu realizacji umowy.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi ADO realizację zamówienia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

§ 8.      Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji reklamacji oraz prawa do odstąpienia od umowy.   

 1. W celu realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia, użytkownik musi podać w formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, numer telefonu, oraz numer rachunku bankowego.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych realizacja przez ADO jego obowiązku prawnego rozpatrzenia reklamacji lub prawa - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 3. Podanie danych jest dobrowolne jednakże brak ich podania uniemożliwi użytkownikowi skorzystania z prawa do reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 4. Dane osobowe użytkownika są archiwizowane w celach dowodowych. Ponadto, dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

§ 9.      Przetwarzanie danych osobowych w celu zbierania opinii i komentarzy o produktach

 1. W celu zbierania opinii i komentarzy o produktach takich jak treść opinii lub  komentarza i dane identyfikacyjne osoby przesyłającej /publikującej opinię / komentarz.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest zgoda użytkownika, wyrażona poprzez czynność przesłania i/lub opublikowania opinii i/lub komentarza - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez zewnętrznego dostawcę do momentu, w którym użytkownik nie zgłosi mu prośby o ich usuniecie.

 

§ 10.      Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera

 1. W celu wysyłki newslettera oraz analizy efektywności wysłanych treści, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności.
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe użytkownika są przechowywane do momentu, w którym wypiszesz się z naszego i w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń.

§ 11.      Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 1. W celu wysyłki informacji marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych) dane o historii przeglądania zawartości Sklepu, historia zakupów, cechy demograficzne (wiek, płeć itp.) i inne cechy charakteryzujące grupy docelowe (segmenty klientów).
 2. Podstawą przetwarzania ww. danych jest zgoda użytkownika na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe użytkownika są przechowywane do momentu, wycofania zgody przez użytkownika i uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez ADO. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody użytkownika pozostaje zgodne z prawem.

§ 12.      Udostępnianie danych osobowych i powierzenia

 1. ADO nie sprzedaje danych osobowych użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych ADO  udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom.
 3. ADO powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników następującym podmiotom:

  a) nazwa pl sp. z o.o., Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 - w celu korzystania z usług hostingowych,

  b) Comarch Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, w Krakowie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057567, NIP: 6770065406, REGON: 010771280 - w celu wystawienia dokumentów księgowych

  c) CONTAB Sp. z o.o., ul. Lwowska 17, 38-400 Krosno- w celu korzystania z usług księgowych.

  d) SHOPER SPÓŁKA AKCYJNAz siedzibą ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000395171; NIP 9452156998 oraz REGON: 121495203 – celu obsługi  zamówień

  e) BASELINKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sąd Rejonowy Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000795513; NIP 8971868567 oraz REGON: 383907714 – celu obsługi  zamówień

  f) POLKURIER – MAGNAT NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (adres siedziby: ul. Kaliska 35a/21; 63-400 Ostrów Wielkopolski), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000472119; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy – KRS 0000472119; nr NIP: 6222783796 oraz REGON: 302504646 – w celu realizacji dostaw  

  g) DPD Polska sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5,  02-274 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, NIP: 5260204110, REGON: 012026421 – w celu realizacji dostaw  

  h) BL Paczka Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000975638, posiadającą NIP 5213971463, REGON 522241892, - w celu realizacji dostaw

  i) UPS Polska” sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280 – w celu realizacji dostaw

  j) Trusted Shops Poland Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 0000744076, NIP: 5252759135, REGON: 380969749– w celu zapewnienia gwarancji Trusted shops i zbierania opinii i komentarzy. 4. ADO powierza ww. podmiotom dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§ 13.      Wewnętrzna dokumentacja

Dbając o dane osobowe użytkowników ADO posiada wdrożoną wewnętrzną dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

§ 14.      Pliki cookies

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Korzystając z odpowiednich opcji uzytkownik przeglądarki, w każdej chwili może:
 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

     W takich przypadkach ADO nie będzie ich już dłużej przetwarzać.

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu czyli ADO.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d) marketingowych

 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)    „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  b)   pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c)   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika,
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

 5. Podstawą wykorzystywania plików cookies przez ADO jest zgoda użytkownika.
 1. ADO zapisuje także logi serwera czyli adres IP, datę i czas, informacje o systemie i wykorzystywanej przeglądarce.

 2. Lista narzędzi analitycznych i reklamowych wykorzystujących pliki cokies zawarta jest w załączniku 1 poniżej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO POLITYKI PRYWATNOŚCI SKLEPU My Alpaca
- LISTA NARZĘDZI ANALITYCZNYCH  I REKLAMOWYCH WYKORZYSTUJĄCYCH PLIKI COOKIES

COOKIES ANALITYCZNE:

1. Korzystamy z Google Analytics

 • Informacje, jakie zbiera Google Analytics o użytkownikach, to np.: ile razy użytkownik odwiedza witrynę; które podstrony odwiedza; data pierwszej i ostatniej wizyty; czas trwania odwiedzin; strona, z które użytkownik odwiedził witrynę (źródło przyjścia); przeglądarka, której użytkownik używa; link, który został kliknięty; miejsce na świecie, z którego użytkownik uzyskuje dostęp, zanonimizowany (skrócony) adres IP, itp.
 • Google poszczególnym użytkownikom przypisuje własny identyfikator (tzw. Google ID) i gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików cookies z różnych stron internetowych. My – jako właściciel Strony Internetowej – możemy otrzymywać z Google raporty (statystyki) związane wyłącznie z ruchem na naszej Stronie Internetowej. Raporty te obejmują oczywiście wyłącznie osoby, które wyraziły na naszej Stronie Internetowej zgodę na rejestrowanie ich wizyt przez Google Analytics.
 • Dalsze szczegółowe informacje o działaniu Google Analytics możesz znaleźć tutajtutaj.
 • Możesz też w sposób stały zapobiec rejestrowaniu przez Google Analytics informacji pochodzących z Twojej przeglądarki, instalując specjalną wtyczkę znajdującą się tutaj.

2. Pliki cookies dostawcy oprogramowania naszego Sklepu

 • Dostawca oprogramowania, dzięki któremu funkcjonuje nasz Sklep - tj. właściciel platformy shoper.pl - umieszcza pliki cookies na naszej Stronie w celu zbierania zbiorczych informacji o tym, jak klienci korzystają ze sklepów internetowych (otwierane podstrony i czas przebywania na nich, wyświetlane produkty, kliknięcia na stronie Sklepu, informacje analityczne dotyczące zakupów, np. współczynniki konwersji).
 • Dane te są wykorzystywane do tworzenia zbiorczych raportów dla właścicieli e-sklepów, zawierających ogólne (bez danych osobowych) informacje m.in. o tym, jakie produkty interesują klientów danego sklepu, w jakim okresie roku następuje wzmożony ruch lub sprzedaż w sklepach itp. Dzięki temu sprzedawcy (w tym my) mogą ulepszać swoje sklepy i optymalizować procesy sprzedaży.
 • Pełną informację na ten temat możesz przeczytać w Polityce cookies dla osób odwiedzających sklepy Shoper.

COOKIES REKLAMOWE

1. Korzystamy z Google Ads i innych narzędzi reklamowych Google

 • Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczanych na Twoim urządzeniu plików cookies. Dane te są zbierane na wszystkich stronach, na których zezwoliłeś na używanie cookies do celów reklamowych przez Google (w tym na naszej Stronie Internetowej), a także z reklam, w które kliknąłeś. Google korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach. Zazwyczaj pliki cookies pochodzące od Google wygasają po 3 miesiącach.
 • My jako reklamodawcy korzystający z usług Google nie mamy dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Twoim urządzeniu, ale możemy zlecać reklamy do grup odbiorców o wybranych przez nas cechach, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www (lub jej konkretną podstronę) w ciągu ostatnich 7 dni. Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika).
 • Możemy też używać (w ramach korzystania z Google Marketing Platform) narzędzi umożliwiających mierzenie skuteczności kampanii reklamowych (np. ile osób kliknęło w daną reklamę w określonym czasie).Więcej o tym, w jaki sposób Google używa plików cookies do wyświetlania reklam i jak możesz zarządzać swoimi ustawieniami co do reklam, możesz przeczytać tutajtutaj.

2. Piksel konwersji Meta (Facebook i Instagram)

 • Stosujemy tzw. „piksel konwersji” (piksel remarketingowy) Meta w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na stosowanie tego pliku cookies na naszej Stronie Internetowej, wówczas za pomocą tego narzędzia serwisy Meta Platforms uzyskują informację o tym, że odwiedziłeś naszą Stronę Internetową. Informacja ta zostaje przypisana do Twojego profilu w danym serwisie, jeśli go posiadasz. Jeśli nie jesteś użytkownikiem tych serwisów, wówczas informacje zostają przypisane do utworzonego dla Ciebie tzw. „Facebook ID”.
 • Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook i Instagram reklamy do tych osób, które odwiedziły już naszą Stronę Internetową lub poszczególne jej podstrony (remarketing). Następnie otrzymujemy od firmy Meta Platforms jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam (np. ile osób zobaczyło naszą reklamę, ile osób w nią kliknęło), bez odniesienia do konkretnych użytkowników.
 • Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zachęcamy Cię do przeczytania dalszych informacji o ochronie danych w tych serwisach tutajtutaj.
 • O samym pikselu remarketingowym Meta więcej przeczytasz tutaj.

3.  E-mail marketing

 • Do celów newslettera używamy narzędzia dostarczanego nam przez zewnętrzną firmę.
 • System do e-mail marketingu osadza na naszej Stronie pliki cookies służące do wyświetlania formularzy subskrypcji oraz do mierzenia skuteczności tych formularzy (współczynnik konwersji).

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium